News

News
IndexNews

學校教育儲蓄戶

2020 / 6 / 23 Charity together

固安震,一家生根於在這份土地上 逾40年的企業,誠摯的邀請您~

                     一起為台灣的孩子,付出一份心力! 讓我們能夠~
                             知福 惜福 並造福♥
 

播種希望種子~

100%所捐款的費用全用在孩子身上!

 

 

建立善的循環~

有能力時,幫助別人一把,讓這世界更美好!

 

讓愛更加美麗~

為這社會盡一份良善之心~希望永不滅!